ต้นสังกัด

กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดลพบุรี เพื่อลดผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน
3. โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
5. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
6. โครงการปลูกป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป่าชุมชน
7. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยปะการังเทียม จากถ้วยลูกฉนวนไฟฟ้า
8. โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์)
9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบโครงการ (ด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำและผลิตผลชีวภาพทางทะเลของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
11. จัดทำและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
12. การท่าเรือฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนำเข้า และการตั้งถิ่นฐานที่รุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน โดยได้มีประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง "ห้ามทิ้งน้ำมัน น้ำปนน้ำมัน เคมีภัณฑ์ น้ำเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป็นพิษอันตรายรวมถึงขยะ สิ่งปฏิกูล หรือขยะอันตรายในแม่น้ำ หรือทะเลในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย" เพื่อป้องกัน การเกิดมลพิษทางน้ำแต่สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่เป็นอันตราย แพร่กระจายพันธุ์ และคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น
13. โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) โดยการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังการทำประมงฤดูฝนวางไข่ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ การจัดอบรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนในการดูแลรักษา ที่อยู่อาศัย และการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำ โดยมีชุมชนเข้าร่วม 32 ชุมชน